Stavebný dozor

Oficiálne je stavebný dozor osoba, ktorá zložila doborné skúšky v slovenskej komore stavebných inžinierov a je spôsobilá ako odborník dohliadať nad stavebnými prácami. No jeho povinnosti sú rozsiahlejšie: sleduje spôsob uskutočnovania stavby tak, aby zaručil BOZP, riadne zariadené staveniská, dodržovanie noriem a predpisov, vplýva na odstránenie závad. Musí zároveň kontrolovať a pripomienkovať, robí záznamy do stavebného denníka. Stavebný dozor môže byť: stály, občasný alebo na zavolanie.

Kvalitný odborný stavebný dozor je vlastne predĺžená ruka investora. Dáva pozor na dodržiavanie všetkých dohôd zo strany dodávateľskej organizácie a zároveň aj na finančné prostriedky investora. Svojimi znalostami a radami dokáže percentuálne ušetriť nemalé prostriedky, ktoré značne prekračujú jeho ohodnotenie.

K jeho základným povinnostiam patrí dohliadať na dodržiavanie navrhnutého a použitého stavebného materiálu / prípadne navrhnutých alternatív /prísna kontrola výroby, uloženia a vzájomného prepojenia stavebnej armatúry, dodržiavanie predpísaných technologií, noriem a predpisov. Dbá na odstránenie prípadných zistených závad. Po dohode s realizačnou firmou musí zaručiť riadne zariadenie staveniska, dbať na dodržiavanie BOZP. Priebežne upozorňuje na prípadné nedostatky a striktne dbá na ich odstránenie.Zároveň kontroluje stavebný denník a robí doňho potrebné zápisy. Dokáže navrhnúť a porovnať iný stavebný materiál, ktorý má tie isté parametre ako je zadané v projekte, ale je cenovo výhodnejší.

Treba sa zamyslieť čo je lepšie - mať stavbu postavenú drahšie a nekvalitne alebo …?

Stavebný dozor znamená: kontrola dodržania použitých materiálov, kontrola dodržania technologických postupov, kontrola dodržiavania rozpočtových nákladov, kontrola dodržiavania termínov + sankčné opatrenia, kontrola dodržiavania statických riešení.

Referencie - činnosť stavebného dozoru

Bacom, spol. s r.o. 2014.